top of page
509783e5-968d-4b9d-a89e-f720cd841fef.jpg

Samenstelling Bestuur

Voorzitter: Freek v/d Ploeg 

Penningmeester: Harrie Meier

Secretaris: Aranka Dik
PR & Communicatie: Nikky Kersten
PR & Website : Hinry Blaauw
Bestuurslid: Bob Veen

Subsidie-mogelijkheden.

Sinds 1 januari 2006 ontvangt de Vereniging voor Dorpsbelangen Ten Boer jaarlijks

van de gemeente een subsidiebedrag van € 1350,-.

Namens de gemeente mag Dorpsbelangen subsidie verstrekken aan

verenigingen / organisaties in Ten Boer, die bepaalde activiteiten organiseren voor het dorp.

Men dient hiertoe een aanvraag te richten aan dorpsbelangen Ten Boer, indien een activiteit voldoet aan bepaalde voorwaarden:

 


1. het betreft een (incidentele) activiteit voor het dorp Ten Boer;
2. de activiteit heeft meerwaarde op het gebied van cultuur, sport en welzijn;
3. er dient sprake te zijn van co-financiering (entreegelden/sponsoren/andere bijdragen);
4. activiteiten gericht op inwoners van het dorp Ten Boer;
5. er worden alleen activiteiten georganiseerd (geen kleding/instrumenten/jubilea etc);

6. er dient bij de aanvraag een begroting/jaarrekening te worden gevoegd.


Men wordt verzocht de aanvraag z.s.m. in te dienen in het jaar waarin de activiteit plaats vindt.

www.loketleefbaarheid.nl

 

Het Loket Leefbaarheid ondersteunt gezamenlijke plannen van inwoners in de gemeenten Appingedam, Loppersum, Delfzijl, Midden-Groningen, Het Hogeland, Oldambt, de voormalige gemeente Winsum, de voormalige gemeente Ten Boer en het deel van Meerstad dat tot 2017 hoorde bij de voormalige gemeente Slochteren.
 

Wat zijn de regels? De maximale bijdrage voor een bewonersinitiatief is € 10.000 bij het Loket Leefbaarheid. De plannen moeten draagvlak hebben onder bewoners en belanghebbenden. Ook moet het project bijdragen aan de versterking van samenwerking tussen verschillende organisaties in het dorp en/of met buurdorpen. Het is van belang dat het plan goed onderbouwd is. De initiatiefnemers zijn bereid zelf de handen uit de mouwen te steken om het project te realiseren.

ANBI-vermelding
De vereniging van Dorpsbelangen Ten Boer is sinds 1-1-2008  bij de belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (uw gift dus fiscaal aftrekbaar).M.i.v. 1 januari 2014 dient de vereniging als ANBI een aantal gegevens te publiceren op het internet. De Belastingdienst publiceert vervolgens die internetadressen, zodat geïnteresseerden via de internetsite van de Belastingdienst ook onze gegevens kunnen raadplegen.

Naam van de instelling:

Vereniging voor Dorpsbelangen voor het dorp Ten Boer,

kortweg genoemd : Dorpsbelangen Ten Boer.

 

RSIN Fiscaal nummer: 4413155.

 

Postadres: Stafpad 14, 9791 BR Ten Boer

Doelstelling van de vereniging:

De vereniging heeft ten doel:

het bevorderen van het welzijn en het behartigen van de belangen van de inwoners van het dorp Ten Boer;

het verschaffen aan de leden en aan anderen van een verantwoorde ontspanning en het nemen van alle maatregelen, die hiertoe dienstig kunnen zijn in de ruimste zin.

 

Beleid: De vereniging probeert dit te bereiken door:
het optreden als overlegorgaan met de gemeentelijke overheid en andere overheden bij problemen van algemene aard betreffende het dorp Ten Boer;
het organiseren van bepaalde activiteiten voor haar leden en eventuele andere activiteiten door de activiteitencommissie, waarbij het welzijn van Ten Boer wordt bevorderd in de ruimste zin van het woord.

 

Voorzitter: Freek v/d Ploeg 

Penningmeester: Harrie Meier

Secretaris: Aranka Dik
PR & Communicatie: Nikky Kersten
PR & Website : Hinry Blaauw
Bestuurslid: Bob Veen

Beloningsbeleid: De vereniging Dorpsbelangen Ten Boer is afhankelijk van vrijwilligers, die hiervoor niet worden betaald. Waardering komt tot uiting in de verzorging tijdens inzet en eventuele attentie (aan het einde van het verenigingsjaar). In specifieke gevallen kunnen gemaakte onkosten worden vergoed. Voor aftredende bestuurs- of commissieleden wordt een attentie aangeboden, als dank voor gedane inzet.

 

Financiële verantwoording wordt afgelegd op de jaarlijkse ledenvergadering, zoals in de Statuten is bepaald.

ab700b00-70ab-4612-812f-25dac9766223.jpg
bottom of page