top of page
509783e5-968d-4b9d-a89e-f720cd841fef.jpg

Huishoudelijk Regelement

Vereniging voor Dorpsbelangen voor het dorp Ten Boer

Zaken die niet in de statuten zijn geregeld, worden nader bepaald in het Huishoudelijk Reglement.

Artikel 1.
Onder het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Ten Boer ressorteren enkele commissies. Het bestuur kan besluiten tot het instellen van commissies, zoals de Activiteitencommissie, de Commissie Kerstzangavond, de Repaircafécommissie, de Boscommissie en Lutjefest (2023). De commissies kunnen zich laten vertegenwoordigen door minstens 1 persoon en kunnen de bestuursvergadering bijwonen indien dat door een van beide partijen wenselijk wordt geacht. De commissies geven bij het hoofdbestuur de adressen van de commissieleden door. De commissies opereren in principe zelfstandig en zijn via hun vertegenwoordiger verantwoording schuldig aan het bestuur. Het bestuur zorgt voor voldoende financiële middelen voor de commissies. De commissies kunnen ook zelf bijdragen aan de benodigde financiële middelen, dit alles in samenspraak met de penningmeester van het bestuur.

Artikel 2.
Het bestuur zorgt voor de besteding van de subsidies die door de gemeente Groningen jaarlijks ter beschikking worden gesteld.

Artikel 3.
Het bestuur zorgt voor verspreiding van de contributieaankondigingen zo spoedig mogelijk na de ALV.

Artikel 4.
1. De voorzitter is woordvoerder namens de vereniging en representeert de vereniging naar buiten;
2. De voorzitter geeft leiding aan het bestuurswerk en leidt de bestuurs- en ledenvergaderingen;
3. De voorzitter ziet toe op de uitvoering van besluiten;
4. De voorzitter heeft tijdens de vergaderingen het recht de bespreking over een bepaald onderwerp te sluiten, tenzij twee derde van het aantal in de vergadering aanwezige leden voortzetting wenst;
5. De voorzitter heeft het recht debatten te sluiten, indien hij van mening is dat de vergadering voldoende is ingelicht;
6. De voorzitter is gerechtigd eenieder die de orde verstoort het verder bijwonen van de vergadering te ontzeggen;
7. De voorzitter kan in overleg met de overige bestuursleden de vergaderingen schorsen en deze eventueel verdagen.

Artikel 5.
1. De secretaris is belast met de correspondentie van de vereniging en houdt daarvan afschrift. Van alle in- en uitgaande stukken geeft hij kennis aan het bestuur in vergadering; uitgaande stukken van enig belang dienen mede ondertekend te worden door de voorzitter. Digitale post met instemming van de voorzitter;
2. De secretaris is verantwoordelijk voor het opmaken van de notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen;
3. De secretaris brengt namens het bestuur op de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) verslag uit over het afgelopen jaar van het gevoerde beleid.

Artikel 6.
1. De penningmeester van het bestuur mag tot € 300,- vrij uitgeven, grotere bedragen uitsluitend na instemming van het bestuur; Verder is de penningmeester belast met:
2. Het verrichten van betalingen, het beheren van de gelden en het voeren van de administratie die hieraan verbonden is;
3. Het beheren van de gelden en voeren van de administratie, voortvloeiende uit sponsoractiviteiten en innen van contributies en donaties;
4. De penningmeester is belast met het bijhouden van de ledenadministratie;
5. De penningmeester brengt per kwartaal verslag uit aan het bestuur omtrent de vermogenstoestand van de vereniging en geeft een overzicht van inkomsten en gedane uitgaven;
6. De penningmeester stelt een begroting op voor het nieuwe verenigingsjaar en brengt deze vooraf ter kennis bij het bestuur. De ontwerpbegroting dient uiterlijk 1 maart van het begrotingsjaar te worden overgelegd aan het bestuur;
7. De penningmeester brengt verslag uit op de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV);
8. Alle rekeningen met betrekking tot koop en verkoop ten behoeve van de vereniging dienen op naam van de vereniging te zijn gesteld en aan de penningmeester te worden ingezonden.

Artikel 7.
1. De penningmeester mag aan verenigingsgelden voor ten hoogste € 200,- aan contanten in kas hebben. Het overige geld berust op een van de rekeningen van de vereniging bij de bank;
2. De penningmeester is verplicht aan de kascontrolecommissie, op haar verzoek, inzage te geven in zijn administratie en haar de kas te tonen. Hij houdt een kasboek bij, waarin de inkomsten en uitgaven worden vermeld.

Artikel 8.
De Activiteitencommissie (AC) houdt zich bezig met het organiseren van activiteiten voor het dorp Ten Boer. Dit zijn onder meer de Avondwandel4daagse, Koningsdag en de intocht van Sinterklaas. Eens per 4 jaar wordt er een feest- en lichtweek (FLW) in het dorp georganiseerd.

Artikel 9.
De Commissie Kerstzangavond (KZA) organiseert jaarlijks in aanloop naar Kerst een concert in kerstsferen in de Tiggelhal te Ten Boer. De Commissie bepaalt de inhoud van deze avond. Indien mogelijk wordt de avond gevuld met optredens van plaatselijke koren, bands en de muziekvereniging Volharding. "Door en voor Ten Boer" is het uitgangspunt.

Artikel 10.
De Boscommissie houdt zich bezig met beheer en onderhoud van de "Verborgen Pluktuin", in het Ten

 Boersterbos, tijdens onder andere NL Doet en de Natuurwerkdag. Daarnaast vinden enkele werkzaamheden plaats in het bos, in samenwerking met Staatsbosbeheer.

Artikel 11.
De Commissie Repaircafé houdt zich bezig met het repareren van goederen, welke door inwoners worden aangeboden. Daartoe worden er meerdere zittingen per jaar georganiseerd. Onder het motto "weggooien is zonde" wordt duurzaamheid in praktijk gebracht.

Artikel 12.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de eigendommen van de vereniging. Daartoe kan een functie voor een materiaalbeheerder worden ingesteld. Goederen kunnen eventueel tegen vergoeding worden uitgeleend aan andere verenigingen in Ten Boer. Het bestuur dient ten aanzien van opslag van deze goederen een verzekering af te sluiten tegen brand/diefstal.

Artikel 13.
Het hoofdbestuur vergadert minimaal 10 keer per jaar. De commissies vergaderen zo vaak als noodzakelijk is.

Artikel 14.
1. In het Huishoudelijk Reglement kan geen verandering worden aangebracht dan door een besluit van een algemene ledenvergadering, welke is opgeroepen met de mededeling dat daar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld;
2. Een wijziging treedt in werking op de dag nadat de ALV hiertoe heeft besloten. Het bestuur zorgt voor bekendmaking via de website en de digitale nieuwsbrief;
3. Wijzigingen van dit reglement zijn mogelijk bij besluit van de ledenvergadering.

Artikel 15.
De vereniging is niet aansprakelijk voor ongevallen of letsel van welke aard dan ook, diefstal, verlies of schade aan eigendommen van leden of bezoekers bij activiteiten van de vereniging.

Artikel 16.
Van de Statuten en van het Huishoudelijk Reglement van de vereniging Dorpsbelangen Ten Boer kan men kennisnemen via de website van de vereniging.

Artikel 17.
In alle gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Aldus vastgesteld, Ten Boer, 19 maart 2024.

(Wijziging versie 2013)

ab700b00-70ab-4612-812f-25dac9766223.jpg
bottom of page